KUR'AN'IN TERTİP SIRASINA GÖRE ESMÂ-İ HÜSNÂ TASNİFİ

KUR'AN'IN TERTİP SIRASINA GÖRE ESMÂ-İ HÜSNÂ TASNİFİ 

Ez-Zeccâcî Ku'an'ın tertip sırasına göre bir Esmâ-i Hüsnâ tasnifi yapmıştır
Fatiha: Allah, Rahmân, Rahîm, Mâlik.
Bakara: Muhît, Kadîr, Alîm, Tevvâb, Hakîm, Basîr, Vâsi', Bedi', Semi', Kâfi, Rauf, 
Şâkir, İlâh, Vâhid, Gafur, Halım, Kâbid, Bâsıt, La ilahe illâ hû, Hayy, Kayyûm, Aliyy, Azîm, Veliyy, 
Ganî, Hamîd
Âli İmrân: Kâim, Vehhâb, Seri', Habîr.
Nisa: Rakîb, Hasîb, Şehîd, Afuvv, Mukît, Vekîl.
En'âm: Bâtın, Zâhir, Kadîr, Latîf, Habîr.
Â'râf: Muhyî, Mumît.
Enfal: Ni'me'l-Mevlâ, Ni'me'n-Nasîr.
Hûd: Hafiz, Karîb, Mücîb, Kaviyy, Mecîd, Vedûd, Fa'âl.
Ra‟d: Kebîr, Müte'âl.
İbrâhîm: Mennân.
Hicr: Hallâk.
Nahl: Bâis.
 Meryem: Sâdık, Vâris.
Mü'minûn: Kerîm.
Nur: Hakk, Mübîn, Nur.
Furkân: Hâdî.
Sebe': Fettâh.
Mü'min: Gâfir, Kabil, Şedîd, Zü't-Tavl.
Zâriyât: Razzâk, Zü'l-Kuvve, Metîn.
Tûr: Bârr.
Kamer: Muktedir.
Rahmân: Bakî, Zü'1-Celâl, Zü'l-Ikrâm.
Hadîd: Evvel, Âhir, Bâtın, Zahir.
Haşr:Kuddûs, Selâm, Mü'min, Müheymin, Azîz, Cebbar, Mütekebbir, Halik, Bari',
Musavvir.
Burûc: Mübdi', Müîd.
İhlâs: Ehad, Samed
Zeccâcî, İştikak, s. 21

1976 yılında Üsküdar’da doğdum. Halen Üsküdar’da ikamet ediyorum. Yüksek öğrenimimi Selçuk Üniversitesinde yaptım. 1999 ve 2004 yılları arasında Matematik ve Bilgisayar öğretmenliği , 2005 yılından itibaren de üniversiteye hazırlanan öğrencilere koçluk, ailelerine danışmanlık yapmaya başladım. Eğitim psikolojisi üzerinde eğitim ve sem...

Yazıyı Beğen :     1
Paylaş :